Neurologija

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti živčanog sistema.

Neurologija i psihijatrija se dijelom prepliću.

Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

PREGLEDI

  • Dijagnostikovanje i liječenje svih neuroloških oboljenja
  • Cerebrovaskularne bolesti
  • Demencije
  • Ekstrapiramidalne bolesti
  • Epilepsije
  • Oboljenje preifernih nerava
  • Color dopler krvnih sudova vrata
X